Polityka RODO 

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  ZGODNIE Z RODO
DLA KONTRAHENTÓW HUTY MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku


W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe uzyskane od Państwa będą przetwarzane przez HUTĘ MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku z zachowaniem poniższych zasad:
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych jest HUTA MAŁAPANEW Sp. z o.o. w Ozimku, ul. Kolejowa 1, 46-040 Ozimek, zwana dalej Administratorem.
2.    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@malapanew.pl
3.    Uzyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zamówienia oraz ich rozliczenia. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b RODO.
4.    Administrator może przekazać Państwa dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczących zasad powierzania danych osobowych.
5.    Odbiorcami uzyskanych od Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do ich wykorzystania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
6.    Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy/zamówienia i przedawnienia roszczeń z nich wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
7.    Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych.
8.    Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do zawarcia umowy i jej wykonywania. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.
10.    Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Powyższe zasady przetwarzania danych osobowych obowiązują od dnia 25.05.2018 roku.