Laboratoria 

Laboratorium Zakładowe realizuje całość badań związanych z procesem produkcji i odbiorem końcowym wyrobów Huty MAŁAPANEW. Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących". Posiada kompetencje do wykonywania badań potwierdzone świadectwem uznania i świadectwem podwykonawcy Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiego Rejestru Statków i Bureau Veritas.

Możliwości badawcze Laboratorium Zakładowego

W strukturze Laboratorium Zakładowego funkcjonują:

 • Laboratorium  Chemiczne
 • Laboratorium  Badań Nieniszczących
 • Laboratorium  Badań Wytrzymałościowych

Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Chemiczne wykonuje badania składu chemicznego staliw i żeliw produkowanych przez Spółkę metodami instrumentalnymi (optyczna spektrometria emisyjna, absorpcja promieniowania podczerwonego po spaleniu w piecu indukcyjnym) oraz badania składu chemicznego staliw, żeliw i materiałów wsadowych metodami klasycznymi ( wagowa, miareczkowa, fotometryczna).  

Laboratorium Badań Nieniszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących wykonuje badania wyrobów produkowanych przez Spółkę
w celu potwierdzenia jakości powierzchni i jakości wewnętrznej tych wyrobów.

Stosowane metody badań:

 • badania magnetyczno – proszkowe,
 • badania penetracyjne,
 • badania radiograficzne rentgenowskie i izotopowe,
 • badania ultradźwiękowe.

Personel wykonujący badania nieniszczące posiada kwalifikacje i kompetencje do ich wykonywania potwierdzone certyfikatami drugiego stopnia w danej metodzie badawczej zgodnie z normą PN-EN 473:2008 "Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących".

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

Laboratorium Badań Wytrzymałościowych wykonuje badania właściwości mechanicznych oraz badania metalograficzne makroskopowe i mikroskopowe wyrobów produkowanych przez Spółkę.

Zakres badań:

 • statyczna próba rozciągania wyrobów hutniczych i złączy spawanych,
 • statyczna próba zginania wyrobów hutniczych i złączy spawanych,
 • pomiary twardości sposobem: Brinella, Rockwella, Vickersa
 • badania mikroskopowe mikroskopami optycznymi

Laboratorium Zakładowe prowadzi również nadzór nad badaniami wykonywanymi przez Pracownie Badania Mas Formierskich w zakresie monitorowania parametrów jakościowych mas i materiałów formierskich stosowanych w procesie produkcyjnym przez Spółkę.